OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD


VŠEOBECNÉ

1. Statutární město České Budějovice, IČO 00244732, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice, (dále též jen „město“)  stanovuje tyto  podmínky jako práva a povinnosti mezi městem a třetími osobami vyplývající z prodeje vstupenek prostřednictvím prodejní sítě CBsystem a veškeré s tímto související vztahy.

 

2. Tyto obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné pro nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen „Akce“) uskutečněné prostřednictvím CBsystemu (tzn. online na webových stránkách města na adrese  www.cbsystem.cz a na prodejních místech, jejichž seznam je uveden na adrese  www.cbsystem.cz/cs/prodejni-mista). Za nákup vstupenek se považují i objednávky na fakturu a hromadné objednávky prostřednictvím Centrální rezervační kanceláře CBsystemu (dále jen „CRK“). Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.

 

3. Město není, s výjimkou Akcí pořádaných přímo odbory Magistrátu města České Budějovice, pořadatelem Akcí, na které jsou vstupenky prostřednictvím CBsystemu prodávány. Město zajišťuje rezervace a prodej, včetně distribuce vstupenek na tyto Akce a další služby s tím spojené, jménem a na účet pořadatele (dále jen „Pořadatel“) a to na základě pověření vyplývajícího ze smluvního vztahu s Pořadatelem. Nákupem vstupenky vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem, tj. nakupujícím (dále též jen „Držitel vstupenky“ nebo „Nakupující“), a Pořadatelem dané Akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, a to v umožnění osobní účasti Držitele vstupenky na Akci za podmínek stanovených Pořadatelem Akce a těchto obchodních podmínek. Veškeré nároky a reklamace jsou vždy směřovány vůči Pořadateli dané Akce. Z této skutečnosti vyplývá, že město, není žádným způsobem zodpovědné za jakékoli změny týkající se Akce, za samotný průběh Akce, ani za jakýkoli typ újmy, výdajů či škod, které by Držiteli vstupenky, nebo jakékoli třetí straně v souvislosti s Akcí vznikly.

 

4. Rezervací a zakoupením vstupenky akceptuje Nakupující Obchodní podmínky Pořadatele Akce, Provozovatele CBsystemu, a zároveň souhlasí s povinností dodržovat Provozní řád Pořadatele Akce, místa konání Akce a příslušné pořadatelské služby.

 

5. Jak postupovat při nákupu vstupenek je podrobně popsáno na  www.cbsystem.cz v sekci „Jak nakupovat“. Detailně jsou zde popsány možnosti úhrad a možnosti doručení vstupenek včetně poplatků. Obsah sekce „Jak nakupovat“ je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Zákazník je povinen se při nákupu vstupenek těmito postupy řídit a platební a doručovací podmínky akceptovat.

 

6. Provozovatel CBsystemu, tj. město, garantuje pouze platnost a pravost vstupenek zakoupených v síti CBsystemu. Za pravost vstupenek zakoupených mimo síť CBsystemu, od překupníků apod., nezodpovídá. Držitel vstupenky odpovídá za jakoukoli manipulaci se vstupenkou. Jakoukoli manipulací se vstupenkou se Držitel vstupenky dopouští rizika zneužití, znehodnocení nebo nepřípustné úpravy vstupenky a tím možnosti nevpuštění na Akci. Vstupenku je Držitel vstupenky povinen uchovávat na bezpečném místě a nezveřejňovat fotografie vstupenky na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram atd.).

 

7. Pořadatel si vyhrazuje u každé Akce právo změny programu, účinkujících, místa konání či termínů. Nákupem vstupenky bere Nakupující toto na vědomí.

 

8. Pořadatel akcí a provozovatel portálu www.cbsystem.cz si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně vstupenek, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akci“.

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Nakupující je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí vstupenek nebo dodání vstupenek poštou či stažení elektronických vstupenek jejich správnost a úplnost (zejména název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace zakoupených vstupenek je Nakupující povinen oznámit ihned v místě nákupu, v případě dodání vstupenek Poštou nebo elektronicky nejpozději do 2 pracovních dnů buď e-mailem na adresu cbsystem@c-budejovice.cz nebo telefonicky na tel: 386 803 202. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace obsahu vstupenek / poukazů, tiskových chyb, nesprávných či neúplných údajů řeší Nakupující, a to buď přímo na prodejním místě na základě informací poskytnutých obsluhou prodejního místa, nebo s Centrální rezervační kanceláří telefonicky na čísle 386 803 202 nebo e-mailem na adresu cbsystem@c-budejovice.cz. Nakupujícímu bude sdělena kompletní informace o dalším postupu reklamace a termínu řešení. V případě oprávněné reklamace je Nakupující povinen vrátit vydané vstupenky. Město si vyhrazuje možnost Nakupujícího odkázat v plném rozsahu za účelem řešení reklamace na Pořadatele Akce.

 

2. V případě eVstupenek na Akce pořádané těmito pořadateli: Jihočeské divadlo, Jihočeská filharmonie, VK Jihostroj, je reklamace týkající se přímo Akce – změn programu, účinkujících, konání, a i případné zrušení Akce, a s tím souvisejících nároků na náhradu vzniklé újmy, která by Nakupujícímu vznikla nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a kompletní nároky ze Smlouvy o účasti na Akci, Nakupující povinen uplatnit vůči Pořadateli Akce. Seznam Pořadatelů je uveden u každé akce na www.cbsystem.cz.

 

3. V ostatních případech je Nakupující oprávněn řešit reklamace týkající se přímo Akce – změn programu, účinkujících, konání, a i případné zrušení Akce, a s tím souvisejících nároků na náhradu vzniklé újmy, která by Nakupujícímu vznikla nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí a kompletní nároky ze Smlouvy o účasti na Akci, řešit s provozovatelem CBsystemu. Za řešení reklamace je vždy odpovědný Pořadatel Akce.

 

4. Zaplacené vstupenky se nevrací, není možné je měnit a v případě ztráty, odcizení či poškození se náhradní vstupenky neposkytují.

 

5. Jakékoli další reklamace budou dále poskytovány prostřednictvím CRK/ CBsystemu Pořadateli Akce. O stanovisku Pořadatele Akce bude reklamující vyrozuměn v nejbližším možném termínu nejpozději však do 30 dnů. Reklamace je nutné bez zbytečného odkladu zaslat emailem na adresu 
cbsystem@c-budejovice.cz.

 

6. V případě zrušení Akce Pořadatelem Akce, bude Zákazník, pokud poskytl kontaktní údaje (e‑mail, telefon), neprodleně kontaktován a vyrozuměn o zrušení Akce a postupu vracení vstupného. Město nenese odpovědnost za nemožnost realizace kontaktu Nakupujícího na jím uvedených kontaktech. Vstupné se vrací stejnou formou úhrady, jakým bylo placeno, případně v konkrétním místě nákupu. Poplatky spojené s typem úhrady (benefitní platby atd.), a poplatky spojené s typem doručení (Dobírka, poštovné apod.) se nevrací!

 

  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

 

2. Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Nakupující, kteří do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo provozovatelem CBsystemu vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže Nakupující od Smlouvy o účasti na akci odstoupit.

 

3. V případě, že dojde mezi městem a Nakupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

  

Statutární město České Budějovice si vyhrazuje právo výše uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu kdykoli aktualizovat. Tyto obchodní podmínky byly schválené Radou města České Budějovice dne 11.4.2022 usnesením č. 488/2022 a jsou platné od 12.4.2022. Tyto obchodní podmínky nahrazují všechny dříve zveřejněné obchodní podmínky.

 

statutární město České Budějovice